Prawo spółek handlowych

Kancelaria nastawiona jest na wspieranie zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych w ich bieżącym funkcjonowaniu. Posiadamy doświadczenie w zasiadaniu w radzie nadzorczej, stąd mamy świadomość wyzwań i problemów stojących przed jej członkami. Zapewniamy pomoc przy sporządzaniu dokumentów dotyczących posiedzeń zarządu i rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników. Kancelaria zapewnia również kompleksową obsługę przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego. Usługi oferowane przedsiębiorcom przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • Bieżącą i kompleksową obsługa prawną przedsiębiorców, w tym także spółek prawa handlowego i ich organów.
  • Pomoc w przygotowywaniu zgromadzeń wspólników, sporządzanie projektów uchwał organów spółki, protokołów posiedzeń tych organów oraz regulaminów zarządu i rady nadzorczej.
  • Pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego.
  • Opracowywanie dokumentacji na potrzeby rejestracji podmiotów w KRS (umowy spółek, statuty, uchwały, oświadczenia, formularze etc.,) i reprezentacja Klienta w toku postępowania przed sądem rejestrowym.
  • Likwidacja i upadłość spółek.
  • Przygotowywanie umów z pracownikami spółek (kontrakty menadżerskie, umowy o pracę, umowy zlecenia, etc.) z uwzględnieniem klauzul dotyczących zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji