Jak realizować obowiązek informacyjny RODO?

Przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679mz dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) nie wskazują w jaki sposób administrator danych osobowych ma realizować obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. Wspomniane przepisy wskazują jedynie zakres treściowy klauzul informacyjnych.

Pewne wskazówki co do teko w jaki sposób realizować obowiązek informacyjny odnajdziemy w motywach RODO. Z treści motywu 39 wyłania się generalny zamysł, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z zachowaniem zasady przejrzystości. Wspomniana zasada wymaga zaś, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Motyw 58 ponadto wskazuje, że w stosownych przypadkach informacje mogą być dodatkowo wizualizowane.

Z powyższego wynika, że dla prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego nie zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie posłużenie się precyzyjnymi sformułowaniami prawnymi zaczerpniętymi wprost z RODO. Ważny będzie kontekst sytuacyjny, tzn. do adresat komunikatu, w tym jego wiek oraz jego zdolność zrozumienia terminologii prawniczej.

Zakres informacji jakie należy zawrzeć w klauzuli informacyjnej wskazany został w art. 13 i 14 RODO. Jeśli chodzi o sposób w jaki klauzula informacyjna powinna być przekazywana adresatom to poza jednym wyjątkiem RODO również tej kwestii nie wyjaśnia. Wspomniany wyjątek dotyczy momentu przekazania informacji. W przypadku pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby, której dotyczą (np. w związku z zakładaniem konta w sklepie internetowym) obowiązek informacyjny powinien być spełniony w chwili pozyskiwania danych.  Natomiast jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą (lecz np. pozyskano w związku z nabyciem baz danych lub z jawnych rejestrów) administrator realizuje obowiązek  informacyjny:

 1. w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 2. jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
 3. jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Od strony technicznej obowiązek informacyjny może być spełniony w dowolny sposób, w szczególności na piśmie, ustnie, przez telefon lub poprzez opublikowanie na stronie internetowej. Jednakże należy pamiętać, że administrator danych musi być w stanie wykazać, iż obowiązek informacyjny wypełnił w sposób prawidłowy. Zarówno co do zakresu i treści komunikatu jak i chwili jego udostępnienia zainteresowanej osobie i co najistotniejsze, że osoba, której dane dotyczą mogła się z nim rzeczywiście zapoznać. W praktyce prawidłowość sposobu realizacji obowiązku informacyjnego zależy od konkretnego przypadku. W każdym jednak przypadku zainteresowanej osobie należy zapewnić realną możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną. W praktyce może to okazać się problematyczne. Istotę problemu pomoże zobrazować ten prosty przykład. Jeśli administratora danych kieruje swe usługi względem osób starszych, to zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej administratora może być niewystarczające a nawet niewłaściwe. Nie każda starsza osoba ma bowiem możliwość i umie korzystać z internetu. W tym przypadku należy wybrać inny sposób realizacji tego obowiązku.

Prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego jest jednym z ważniejszych jakie obciążają administratora danych. Warto poświęcić mu więc nieco uwagi.

 

| Działalność gospodarcza

Dziedziczenie firmy

Dziedziczenie firmy, a w zasadzie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie było dotychczas w żaden sposób uregulowane. W praktyce płynna sukcesja firm rodzinnych nastręczała licznych trudności. Trudne było przede wszystkim zapewnienie dalszego prowadzenia firmy określonej osobie.

W obecnym stanie prawnym jest to prostsze. Od dnia 25 listopada 2018 roku obowiązuje bowiem ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ustawa ta wprowadza instytucję zarządcy sukcesyjnego, którego celem jest tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego. Ponadto ustawa ułatwia kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy.

W jaki więc sposób wskazana wyżej ustawa ułatwia dziedziczenie firmy? Przede wszystkim zarządca sukcesyjny może obecnie wykonywać prawa i obowiązki z wszystkich umów zawartych przez przedsiębiorcę w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Z wyłączeniem jednak tych umów, których wykonanie zależy od osobistych przymiotów zmarłego. Dotychczas z chwilą śmierci przedsiębiorcy pojawiały się liczne praktyczne problemy związane z kontynuacją umów a w wielu przypadkach brak było możliwości ich dalszego wykonywania. Ponadto obecnie możliwe jest utrzymania umów o pracę i zapewnienie ciągłości zatrudnienia personelu przedsiębiorstwa do czasu przejęcia go przez następcę prawnego zmarłego przedsiębiorcy. Zupełną nowością jest możliwość wykorzystywania – do czasu prawomocnego przejęcia przedsiębiorstwa przez spadkobierców numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy i jego firmy – czyli nazwy przedsiębiorcy. Kolejne ułatwienie wprowadzone przez ustawę polega na umożliwieniu zarządcy sukcesyjnemu wykonywania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa. W myśl ustawy są nimi koncesje, zezwolenia, licencje oraz pozwolenia, wydane wobec przedsiębiorcy w formie decyzji organu administracji publicznej, związane z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Warunkiem jest spełnienie wszystkich warunków, jakie są wymagane do uzyskania takiej decyzji, określonych w ustawach dotyczących danego rodzaju działalności. W tym miejscu warto zauważyć, że przed wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym śmierć przedsiębiorcy w wielu przypadkach powodowała wygaśnięcie tych decyzji. Pozostając przy decyzjach wskazać należy, iż równie istotną zmianą jest możliwość przeniesienia wskazanych wyżej decyzji na następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, którzy staną się właścicielami przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy nie znajdują jednak zastosowania do decyzji związanych ściśle z osobą przedsiębiorcy. Wreszcie, co istotne zarządca sukcesyjny będzie miał dostęp do rachunków bankowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Generalnie więc ustanowienie zarządu sukcesyjnego daje spadkobiercom czas na uregulowanie spraw spadkowych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawa rozróżnia dwa tryby ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Możliwe jest jego ustanowienie za życia przedsiębiorcy oraz po jego śmierci. Warto zaznaczyć, że ustanowienie zarządcy za życia przedsiębiorcy niesie za sobą wiele wymiernych korzyści. Umożliwia choćby płynne kontynuowanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub umów o pracę. Poza tym jest rozwiązaniem tańszym i mniej sformalizowanym. Pomijając inne kwestie formalne, powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy wymaga zachowania formy aktu notarialnego, natomiast powołanie zarządcy za życia przedsiębiorcy jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sama ustawa rzecz jasna nie powoduje, że z chwilą śmierci firma rodzinna automatycznie przechodzi w ręce spadkobierców. W dalszym ciągu należy zawczasu zadbać o odpowiednie rozwiązania prawne dotyczące dziedziczenia przedsiębiorstwa. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym tych kwestii bowiem nie dotyczy. Powołanie zarządcy sukcesyjnego połączone z odpowiednim uregulowaniem następstwa prawnego przedsiębiorstwa, np. poprzez wykorzystanie zapisu windykacyjnego, pozwala na płynną sukcesję przedsiębiorstwa przez osobę wskazaną jeszcze za życia przedsiębiorcy. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustawy nie wykluczają powołania na zarządcę sukcesyjnego osoby, która po śmierci przedsiębiorcy stanie się właścicielem przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie jest optymalne i umożliwia najbardziej płynne przejście przedsiębiorstwa w ręce sukcesora.

Jawność Polityki Ochrony Danych Osobowych

Jawność Polityki Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych  jako taka nie została uregulowana w żadnym dokumencie. Zakresu informacji, które powinny być w niej zawarte nie wskazuje ani Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, ani obowiązujące przepisy prawa. Jawność Polityki Ochrony Danych Osobowych  również nie została uregulowana przez wspomniane akty. Przede wszystkim nie wskazują czy należy Politykę ujawniać a jeśli tak to w jaki sposób. Zanim jednak zbadamy jawność Polityki Ochrony Danych Osobowych należy pewne kwestie uporządkować i rozróżnić Politykę Ochrony Danych Osobowych od Polityki prywatności i Polityki bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa to dokument, który obowiązywał pod rządami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. a przewidziany był w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Polityka bezpieczeństwa nie została uregulowana w RODO. W praktyce została obecnie zastąpiona przez dokument zwany Polityką Ochrony Danych i spełnia podobne funkcje.

Polityka prywatności to dokument, który nie jest regulowany żadnymi przepisami mimo swej dużej popularności. Można go scharakteryzować jako ogólną informację o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, choć najczęściej polityka prywatności odnosi się do plików cookies. W podobny sposób politykę prywatności, tj. jako politykę przetwarzania danych osobowych, charakteryzował GIODO.

Jest i wreszcie nasza Polityka Ochrony Danych, której kariera rozpoczęła się w dniu 25 maja 2018 roku.

Teraz po kolei. Zasady przetwarzania danych osobowych, czyli coś co by można było określić właśnie jako politykę przetwarzania danych, są jawne. Choć jak wspomniałem brak przepisów, które nakazywały by jej publikowanie w jakikolwiek sposób, lub posiadanie w wyodrębnionym dokumencie. GIODO politykę prywatności określał jako dokument zawierający informację o podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzania danych osobowych a także o prawach osób, których dane dotyczą oraz o ewentualnych podmiotach, którym dane są udostępniane. A więc co do zasady polityka prywatności była dokumentem o charakterze informacyjnym, poprzez który administrator mógł spełnić przynajmniej po części ciążący na nim obowiązek informacyjny. GIODO stał na stanowisku, że dokument ten powinien być ujawniany każdej zainteresowanej osobie a publikowanie tych dokumentów na stronie internetowej administratora uważał wręcz za dobrą praktykę świadczącą o transparentności przetwarzania danych. W mojej ocenie przedstawione wyżej uwagi zachowały w pełni swą aktualność. Stąd też w taki sposób politykę prywatności, w odniesieniu do danych osobowych, należy traktować obecnie.

Natomiast Polityka bezpieczeństwa była dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla administratora danych osobowych i nie powinna być nikomu ujawniana. Zawierała ona bowiem informacje o zabezpieczeniach i procedurach wprowadzonych przez administratora w celu ochrony danych. GIODO już wcześniej wskazywał, że dokument ten, podobnie jak instrukcję zarządzania systemem informatycznym, (dokument zawierający informacje o środkach i procedurach bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych) powinny być ujawniane tylko tym osobom, którym jest to niezbędne dla realizacji ich obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Obecnie wskazane wyżej dokumenty już nie obowiązują, co oczywiście nie oznacza, że administrator został zwolniony z obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i procedur w zakresie ochrony danych osobowych. W praktyce wskazane wyżej informacje są obecnie zawierane w załącznikach lub regulaminach, wydawanych na podstawie polityki ochrony danych osobowych lub nawet zawierane w treści samej polityki ochrony danych. Tak oto dochodzimy do sedna sprawy. Jeżeli administrator danych zawarł w swej polityce ochrony danych zbiorczo informacje o celu, zakresie, podstawie prawnej przetwarzania oraz sposobie realizacji praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane a ponadto zawarł w tej polityce procedury bezpieczeństwa i opisał sposoby zabezpieczeń danych to taka polityka z pewnością nie będzie mogła być udostępniana osobom trzecim. Można spotkać się z różna praktyką w tym zakresie. Bez problemu można odnaleźć w internecie polityki publikowane na stronach internetowych administratorów w których zawarte są procedury bezpieczeństwa (np. polityki czystych biurek, czy zarządzania incydentami). Taka praktyka jest jednak niewłaściwa.

Co więc ma zrobić administrator posiadający taką zbiorczą politykę ochrony danych osobowych? Nic. Jak wspomniałem nie musi on takiej polityki publikować, a jeżeli zawiera ona procedury bezpieczeństwa przetwarzania, to nawet nie powinien tego robić. Należy pamiętać, że de facto jawność polityki przetwarzania danych osobowych służyć ma jednemu celowi. Mianowicie poinformowaniu osób, których dane przetwarza administrator o celu, podstawie prawnej i zakresie przetwarzania danych. Tak więc de facto w jakiejś mierze służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego administratora wynikającego z art. 13 i 14 RODO. Stąd też zamiast publikować polityki prywatności lub zastanawiać się nad możliwością opublikowania polityki ochrony danych, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest opublikowanie klauzuli informacyjnej zawierającej informacje wskazane w art. 13 i 14 RODO.

Rozwiązanie to jest o tyle praktyczne, że w ten sposób realizujemy obowiązek administratora przy jednoczesnym uniknięciu wątpliwości co do tego, czy nie ujawniamy zbyt szerokiego zakresu informacji.

O tym jak realizować obowiązek informacyjny możesz przeczytać tutaj.

| Prawo medyczne

Obowiązek informacyjny lekarza

Podstawą udzielenia pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych jest jego uprzednia zgoda. Jednak by była ona udzielona skutecznie lekarz musi w sposób prawidłowy wykonać ciążący na nim ustawowy obowiązek informacyjny. Zgoda musi być bowiem ‚uświadomiona’. Samo wyrażenie przez pacjenta aprobaty na dokonanie zabiegu, choćby wyraźne, lecz nie poprzedzone udzieleniem mu przystępnej i wyczerpującej informacji nie stanowi zgody w rozumieniu art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i dentysty (dalej uzld). Prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego ma zatem  fundamentalne znaczenie w procesie leczniczym, gdyż warunkuje skuteczne udzielenie przez pacjenta zgody na zabieg lub inne świadczenia zdrowotne.

Prawidłowo wyrażona zgoda uchyla bezprawność działań podjętych przez lekarza i przenosi ryzyko zabiegu na pacjenta. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z treścią art. 192 § 1 kodeksu karnego „Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″. Co istotne już samo podjęcie czynności przez lekarza bez wymaganej zgody stanowi przestępstwo, bez względu na skutki samego zabiegu oraz to czy zabieg wykonany został zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

Ponadto w razie prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego wobec pacjenta lekarz nie ponosi odpowiedzialności  za przypadkowe i niezawinione, niekorzystne następstwa zabiegu (ryzyko tych następstw ponosi pacjent). W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku braku zgody lub jej wadliwości lekarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie niekorzystne skutki zabiegu, w tym za zwykłe powikłania, choćby sam zabieg wykonany był zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Nie ulega więc wątpliwości, że do realizacji obowiązku informacyjnego lekarze powinni podchodzić ze szczególną uwagą.

Zgoda uświadomiona to zgoda wyrażona w oparciu o przystępną, rzetelną i wyczerpującą informację. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 uzld „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.

Z jednej strony podany przez ustawodawcę zakres obowiązku informacyjnego wydaje się być jasny i wyczerpujący. Jednakże w praktyce mogą powstać wątpliwości w jakim zakresie i w jaki sposób wskazane wyżej informacje powinny być pacjentowi przekazywane by mogły być uznane za przystępne i spełniającą ustawowe kryteria. Bardzo dobrze zakres obowiązku informacyjnego wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 września 1999 roku, sygn. II CKN 511/96. Sąd Najwyższy wskazał, że prawidłowo udzielona informacja powinna dać pacjentowi wiedzę która pozwoli mu „podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na zabieg z pełną świadomością tego, na co się godzi i czego może się spodziewać. Lekarz powinien, zatem poinformować pacjenta o rodzaju i celu zabiegu oraz o wszystkich jego następstwach, które są zwykle skutkiem zabiegu, to jest pożądanych – ze względu na jego cel – skutkach zabiegu jak i o innych jego skutkach (tzw. skutkach ubocznych). Informacja powinna w szczególności obejmować te dające się przewidzieć możliwe następstwa zabiegu, zwłaszcza, jeżeli są to następstwa polegające na znacznym i istotnym uszczerbku zdrowia, które – jako skutek uboczny – wprawdzie występują rzadko lub bardzo rzadko, ale nie można ich wykluczyć, i powinna określać stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W tym wypadku nie można jednakże wymagać, by informacja wymieniała wszystkie możliwe objawy następstw zabiegu i zawierała ich opis. Wystarczające jest ogólne określenie rodzaju możliwych następstw zabiegu oraz wskazanie, czy zagrażają życiu pacjenta ewentualnie, jaki mogą mieć wpływ (doniosłość) na prawidłowe funkcjonowanie organizmu”. Tak więc lekarz nie ma obowiązku informowania pacjenta o następstwach, które mogą wystąpić ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest hipotetyczne lub możliwe w sytuacjach nadzwyczajnych. Ponadto zakres informacji przekazywanych pacjentowi powinien być poszerzony o te mające znaczenie dla pacjenta ze względu na posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe lub wykonywany zawód.

Wreszcie pacjent powinie być powiadomiony o tym, że może odmówić poddania się zabiegowi lub innej procedurze medycznej oraz o konsekwencjach płynących z takiej decyzji, w szczególności o zagrożeniach dla zdrowia lub życia. W tym przypadku lekarze powinni podchodzić do obowiązku informacyjnego szczególnie sumiennie i upewnić się, że pacjent ma pełną świadomość wszystkich negatywnych konsekwencji swej decyzji o rezygnacji z zabiegu lub innego świadczenia zdrowotnego.

Lekarz powinien poinformować pacjenta również o istniejących alternatywnych metodach leczenia. Wybór metody należy do pacjenta i wyborem tym lekarz jest związany choćby uważał, że zastosowanie pozostałych metod jest bardziej wskazane lub skuteczne. Lekarz powinien jednak omówić wszystkie metody ich skuteczność oraz następstwa. Następnie zaproponować tę, która jego zdaniem jest najbardziej wskazana i wybór swój dokładnie uzasadnić. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że lekarz powinien poinformować pacjenta o wszystkich metodach leczenia dostępnych w kraju, a nie tylko o tych świadczonych przez placówkę, w której pacjent jest leczony.  Lekarz nie powinien przy tym ograniczać się do metod finansowanych ze środków publicznych. Pacjent powinien także wiedzieć o metodach dostępnych jedynie w sektorze prywatnym. W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza w rzadkich, skomplikowanych przypadkach, lekarz powinien poinformować pacjenta także o metodach leczenia dostępnych za granicą. Obowiązek informowania o alternatywnych metodach leczenia nie obejmuje jednak metod uznanych przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanych naukowo. Na marginesie zaznaczam, że zgodnie z art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarzowi nie wolno się posługiwać takimi metodami. Obowiązek informacyjny dotyczy także sposobu przyjmowania leków, ich skuteczności, skutków ubocznych i interakcji z innymi lekami lub preparatami. Rola lekarza w tym zakresie jest duża, gdyż instrukcje leków pisane są często językiem fachowym, nieprzystępnym dla przeciętnej osoby a zwłaszcza ludzi starszych.

Jak wynika z treści art. 31 ust. 1 uzld informacja powinna być przystępna. Trzeba ją więc dostosować do wieku, stanu zdrowia i możliwości intelektualnych pacjenta. Posługiwanie się przez lekarza terminologią fachową lub zaczerpniętą wprost z łaciny z pewnością przyczyni się do precyzji udzielanych wyjaśnień ale będzie zupełnie niezrozumiałe dla większości pacjentów. Lekarz powinien więc wybadać jakie są możliwości przyswajania treści werbalnych przez pacjenta i odpowiednio dostosować sposób przekazywania informacji tak by były one dla danego pacjenta w pełni zrozumiałe i jasne.

Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny spoczywa na lekarzu.

Przepisy prawa nie nakładają żadnych wymogów co do formy w jakiej powinna zostać udzielona informacja. W interesie lekarzy powinna być ona sporządzona na piśmie i taka też jest praktyka. Pamiętać bowiem należy, że ciężar dowodu wykonania obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny spoczywa na lekarzu. Stąd lekarze powinni pamiętać o odnotowaniu  w dokumentacji medycznej faktu poinformowania pacjenta. Wskazany wyżej sposób informowania pacjenta przy wszystkich swoich zaletach ma jedną zasadniczą wadę. Istnieje ryzyko, że mimo obszernej treści informacji zawartych na dokumencie przekazanym pacjentowi nie wszystkie wątpliwości pacjenta zostaną rozwiane. Stąd optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie informacji pisemnej przez osobiste wyjaśnienia lekarza. Dotyczy to zwłaszcza zabiegów bardziej skomplikowanych, o podwyższonym ryzyku. W przypadku takich zabiegów poprzestanie na informacji pisemnej jest absolutnie niewystarczające. Lekarze nie powinni przy tym czekać na pytania ze strony pacjentów lecz powinni sami inicjować proces informacyjny. Pacjenci to zazwyczaj osoby nie mające wiedzy i świadomości medycznej, stąd mogą one nie dostrzegać powagi sytuacji i zagadnień dla nich istotnych, o które powinni zapytać.

Lekarz jest zobowiązany przekazać informacje pacjentowi pełnoletniemu oraz pacjentowi, który ukończył 16 lat. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

Warto pamiętać, że lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia i leczeniu innym osobom jedynie za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Pokrewieństwo lub pozostawanie z pacjentem we wspólnym pożyciu nie jest wystarczające do udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta lub o procesie jego leczenia jeśli pacjent nie wyraził na to zgody.

Obowiązek prawidłowego informowania pacjenta o stanie zdrowia wynika również z Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). Stosownie do art. 13 ust. 1 KEL Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia”. W dalszej części wspomnianego art. 13 KEL wskazuje się, że informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały a lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego.

Naruszenie obowiązku informacyjnego może tym samym stanowić nie tylko naruszenie praw pacjenta, a zwłaszcza prawa do informacji wskazanego w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, lecz także zasad etyki lekarskiej. Natomiast zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich naruszenie przez lekarza zasad etyki lekarskiej stanowi podstawę do pociągnięcia go do odpowiedzialności zawodowej.

| Prawo medyczne

Kontrakty lekarskie

Lekarze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług medycznych (kontrakty lekarskie) powinni zwrócić uwagę na kilka kwestii. Na wstępie należy wyjaśnić, że lekarz może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Uwagi zawarte poniżej dotyczyć będą umowy cywilnej.

[Przedmiot umowy]

Po pierwsze kontraktu lekarskiego lekarz powinien zwrócić uwagę na przedmiot umowy. Praktyka bywa różna i niekiedy temu fragmentowi umowy poświęcane jest mniej uwagi, bo z pozoru sprawa jest oczywista – lekarz ma leczyć pacjentów. Podejście takie jest niesłuszne. Prawidłowe określenie przedmiotu umowy jest niezwykle istotne z kilku względów. Po pierwsze umowy z lekarzami zazwyczaj zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, wśród których bardzo często można spotkać zapis stanowiący o tym, że podmiot zawierający z lekarzem umowę może domagać się od niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. I tu pojawia się sedno problemu. Jeżeli lekarz do końca nie wie jaki jest zakres jego obowiązków to może mieć on problem by skutecznie bronić się przed zarzutami nieprawidłowego ich wykonania.  Poza tym w przypadku nieprecyzyjnego określenia przedmiotu umowy może okazać się, że obie strony rozumieją go w sposób odmienny a to gotowa recepta na nieporozumienia i przyszłe spory. Tak więc nie dopilnowując precyzyjnego określenia przedmiotu umowy lekarz naraża się na poważne konsekwencje, także finansowe, i spór z pracodawcą.

Często spotykanym błędem jest określanie przedmiotu umowy przy użyciu terminów nieznanych ustawom (np. usługi medyczne, świadczenia lekarskie, usługi lekarskie) przy jednoczesnym braku wyjaśnienia w umowie jaki jest ich zakres pojęciowy. Należy tego unikać. Zalecane jest określanie przedmiotu umowy przy pomocy terminów posiadających swą definicję legalną określoną ustawie (jak np. ‚świadczenia zdrowotne’ zdefiniowane w ustawie o działalności leczniczej), z jednoczesnym odwołaniem do tej ustawy. Jeśli strony jednak zechcą posłużyć się terminem nie znanym ustawie to zalecane jest jego zdefiniowanie w samej umowie.

Doprecyzowanie przedmiotu umowy powinno zostać dokonane poprzez określenie obowiązków lekarza. W tym przypadku zaleca się by katalog tych obowiązków był wyczerpujący i zamknięty. Należy więc unikać zwrotów takich jak np. ‚do obowiązków lekarza należy w szczególności…’, ‚obowiązki lekarza obejmują między innymi…’.

Spotykanym rozwiązaniem jest przenoszenie zapisów dotyczących obowiązków lekarza oraz harmonogramu i czasu jego pracy do załączników do umowy. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie takie wydaje się logiczne i praktyczne. Może ono jednak okazać się dla lekarza bardzo niebezpieczne w sytuacji, w której umowa nie wskazuje jaki jest status tych załączników. W razie braku odpowiednich zapisów umownych może powstać wątpliwość, czy podmiot zawierający z lekarzem umowę musi uzyskać jego zgodę na zmianę treści tych załączników, czy też nie. W skrajnych przypadkach może okazać się, że podmiot ten jest uprawniony do jednostronnej zmiany ich treści. Dobrze skonstruowana umowa nie pozostawia w tej materii żadnych wątpliwości i nie dopuszcza do jakichkolwiek jednostronnych ingerencji w treść umowy i załączników do niej.

[harmonogram i czas pracy]

Kolejnym zapisem, na który należy zwracać uwagę jest ten regulujący czas pracy lekarza. Z umowy powinno jasno wynikać w jakim wymiarze czasu lekarz jest zatrudniony. W przypadku, gdy do obowiązków lekarza należy również pełnienie dyżurów umowa powinna dokładnie określić jego ramy czasowe, powinna także wyjaśniać czy w dniu zejścia z dyżuru ma również świadczyć usługi. Warto zadbać, by lekarz miał realny i wiążący wpływ na kształtowanie harmonogramu pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o dyżury.

Często w umowach na lekarzy nakładany jest obowiązek odbywania różnych szkoleń, np. szkoleń bhp, ppoż itp. a także wykonywania określonych badań okresowych. W takim przypadku umowa powinna precyzyjnie wskazywać kto ponosi ich koszt oraz czy czas, w którym lekarz odbywa te szkolenia i badania wliczany jest w przewidzianą w umowie przerwę w świadczeniu usług (urlop).

W zakresie urlopów umowa cywilna nie zapewnia dobrodziejstw przewidzianych kodeksem pracy. Stąd warto zadbać o możliwość wzięcia tzw. urlopu na żądanie bez konieczności podawania przyczyny i uprzedzania pracodawcy.

[działalność konkurencyjna, zatrudnienie w innych szpitalach/podmiotach]

Istotne jest również zawarcie w umowie precyzyjnych zapisów regulujących działalność konkurencyjną lekarza. W szczególności umowa powinna jasno określać jaka działalność, w jakich godzinach i wobec jakich podmiotów traktowana będzie za działalność konkurencyjną. Samo zdawkowe zezwolenie na zatrudnienie u innych podmiotów nie daje lekarzom satysfakcjonującej ochrony. Powinni oni dopilnować, by interesujący ich rodzaj działalności (np. dyżury, zatrudnienie w poradni, praca w innym podmiocie w tym samym mieście) nie był traktowany jako działalność konkurencyjna.

[kary umowne]

Kary umowne tradycyjnie budzą największe emocje i zainteresowanie stron. Są one przewiedziane prawem, stąd nie można czynić zarzutu szpitalom, że wprowadzają je do umowy. Jednakże można i należy dopilnować by przypadki, w których lekarz może zostać nimi obciążony były precyzyjnie opisane i dotyczyły zawinionego działania lub zaniechania lekarza. Generalnie chodzi o wyeliminowanie z umowy zapisów pozostawiających pracodawcy swobodę uznania co do tego czy zaszły przypadki uzasadniające naliczenie kar umownych. Z tego właśnie względu tak istotne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy i obowiązków stron.

W niniejszym wpisie poruszono jedynie zarys problematyki związanej z konstruowaniem umów o świadczenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych. Kwestii, na które należy zwrócić uwagę jest wiele. Poza tym mimo podobieństw umowy zawierane z lekarzami różnią się w indywidualnych przypadkach. Stąd nie sposób wyczerpać poruszonej problematyki w jednym wpisie. Przed zawarciem umowy warto więc skonsultować jej zapisy z prawnikiem co pozwoli uniknąć wielu problemów.

Inspektor Ochrony Danych

We wcześniejszym wpisie (link tutaj) poświęconym zmianom, które wprowadzone zostaną przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” poruszyłem kwestię oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych. W tym wpisie przybliżę instytucję IOD (Inspektor Ochrony Danych), która zastąpi  administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych.

Co do zasady wyznaczenie IOD będzie fakultatywne. Niemniej jednak administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 (dane wrażliwe), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 37 ust. 4 RODO przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego będą mogły wprowadzić wymóg wyznaczenia IOD przez inne podmioty. Zatem polski ustawodawca może rozszerzyć wskazany wyżej katalog zawierający przesłanki obligatoryjnego wyznaczenia IOD.

Pomimo, iż RODO podaje wyczerpujący katalog przesłanek obligatoryjnego wyznaczenia IOD, to jednak ustalenie kręgu podmiotów objętych tym obowiązkiem może okazać się problematyczne. Wynika to z zastosowania pojęć nieostrych takich jak ‚główna działalność’ i ‚duża skala’, które nie zostały wyjaśnione w RODO. Pewne wytyczne w tym zakresie przekazane zostały przez tzw. Grupę Roboczą art. 29 (niezależny podmiot o charakterze doradczym, powołany na podstawie art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych).

W zakresie pojęcia ‚główna działalność’ odwołano się do treści motywu 97 RODO, zgodnie z którym: „W sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności.”. Przy tym pojęcie to nie może być interpretowane wąsko. Zatem główna działalność obejmuje kluczowe czynności konieczne dla osiągnięcia celów administratora lub podmiotu przetwarzającego na zlecenie. Np. w przypadku ubezpieczycieli lub multiagentów ubezpieczeniowych głównym celem jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia. Niemniej wiąże się to nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych. Wystawienie polisy nie jest bowiem możliwe bez przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych zostanie więc uznane za główną działalność jeśli nierozłącznie wiąże się z główną działalnością podmiotu.

Natomiast korzystanie z usług IT czy obsługa własnych pracowników (wypłacanie wynagrodzenia, opłacanie ZUS, prowadzenie dokumentacji pracowniczej itp.) mimo że bardzo istotne, uznane zostało za działalność pomocniczą dla organizacji i prowadzenia głównej działalności.

Definiując pojęcie ‚dużej skali’ odwołano się do treści motywu 91 RODO. Zgodnie z tym motywem o dużej skali mówimy, w przypadku „znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym i które mogą wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą, oraz które mogą powodować wysokie ryzyko”. Oceniając czy zachodzi duża skala przetwarzania danych należy rozważyć następujące czynniki:

 • liczbę podmiotów danych, których dotyczy przetwarzanie (określoną liczbę lub proporcję populacji do której odnosi się przetwarzanie danych);
 • zakres danych lub zakres różnych elementów danych przetwarzanych;
 • okres przetwarzania danych lub trwałość ich przetwarzania;
 • geograficzny zasięg czynności przetwarzania.

Jako przykład przetwarzania danych na dużą skalę wskazano min. przetwarzanie danych osobowych przez szpital w ramach prowadzonej działalności, banki, ubezpieczycieli oraz dostawców usług telefonicznych lub internetowych. Można zatem przyjąć, że z dużą skalą przetwarzania danych mamy do czynienia w sytuacji, gdy  przetwarzana jest duża ilość danych osobowych, w sposób ciągły lub cykliczny, w kilku miejscach lub na większym obszarze.

Znacznej zmianie uległ również zakres obowiązków IOD. Zadania IOD obejmują:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor Ochrony Danych nie jest już podmiotem przejmującym obowiązki administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych. RODO ukształtowało IOD jako podmiot doradczy o szczególnej pozycji. Przejawia się to między innymi w obowiązku administratora danych osobowych zapewnienia IOD zasobów niezbędnych nie tylko do wykonania zadań przez IOD lecz również do utrzymania jego wiedzy fachowej.  Ponadto administrator danych oraz podmiot przetwarzający muszą zapewniać, by IOD był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Przepisy RODO zapewniają IOD znaczną niezależność. Po pierwsze w związku z wypełnianiem swych zadań IOD nie może otrzymywać żadnych instrukcji. Po drugie, za wypełnianie swych zadań IOD nie może zostać odwołany ani ukarany.

RODO wprowadza nowe wymogi, którym musi sprostać Inspektor Ochrony Danych takie jak kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań nałożonych przez RODO.

Kolejną zmianą, z pewnością korzystną dla przedsiębiorców, będzie możliwość wyznaczenia przez grupę przedsiębiorstw jednego IOD. Jednakże wyznaczenie jednego IOD przez grupę przedsiębiorstw będzie możliwe, o ile można będzie łatwo nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.

 

Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” wprowadza szereg zmian w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujących przepisów i koncepcji ochrony danych osobowych jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przed przystąpieniem do przetwarzania danych oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 RODO „jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”. RODO wskazuje jedynie kilka przypadków obligatoryjnego stosowania oceny. Przy tym jest to katalog otwarty.  Zgodnie z RODO ocena skutków dla ochrony danych  jest wymagana w szczególności w przypadku:

 • systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną;
 • przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych wrażliwych (pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy, wyznanie, dane dotyczące zdrowia itp.) lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa;
 • systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Z treści RODO wynika zatem, że nie w każdym przypadku dokonanie oceny będzie konieczne. Kryterium stanowić będzie duże prawdopodobieństwo spowodowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Każdy administrator przed planowanym przetwarzaniem danych będzie musiał sam ocenić czy ono występuje.

RODO nie wskazuje jak dokładnie ma przebiegać ocena. W treści motywu 84 RODO stwierdzono, iż ocena skutków przetwarzania danych osobowych ma na celu oszacowanie w szczególności źródła, charakteru, specyfiki i powagi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Natomiast w myśl motywu 90 RODO ‚ocena skutków powinna w szczególności obejmować planowane środki, zabezpieczenia i mechanizmy mające minimalizować to ryzyko, zapewniać ochronę danych osobowych oraz wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia’.

Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, administrator konsultuje się z inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony. Jeżeli zaś chodzi o treść oceny to przepisy rozporządzenia wskazują jej niezbędne elementy. Ocena skutków przetwarzania obligatoryjne zawiera co najmniej:

 • systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;
 • ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1; oraz
 • środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 RODO jeżeli ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania administrator konsultuje się z organem nadzorczym. Zatem jeżeli okaże się, że brak jest środków pozwalających na zminimalizowanie zidentyfikowanego ryzyka to przed przystąpieniem do przetwarzania danych konieczna będzie konsultacja z organem nadzorczym.

Należy mieć świadomość, że w trakcie przetwarzania danych może zajść konieczność aktualizacji oceny ryzyka. W dynamicznych lub często zmieniających się operacjach przetwarzania danych aktualizacja oceny skutków przetwarzania może okazać się konieczna dla rzeczywistego zapewnienia należytej ochrony przetwarzania danych.

 

| Prawo cywilne

Prokura łączna niewłaściwa

Od dnia 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prokury. Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku, o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dokonano nowelizacji min. art. 1094 kodeksu cywilnego. W wyniku wspomnianej nowelizacji w art. 1094 po § 1 dodano § 11, który stanowi, że „Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej„.

Omawiana nowelizacja to niewątpliwie krok we właściwym kierunku. Z jednej strony pozwala na uregulowanie sposobu reprezentacji spółek przez prokurentów w sposób bardziej elastyczny. Obecne przepisy stwarzają bowiem przedsiębiorcom kilka wariantów, w jakich dopuszczalne jest ustanowienie prokurenta. Brzmienie art. art. 1094 § 1 i § 11 kodeksu cywilnego pozwala obecnie na ustanowienie:

 • prokury samoistnej (art. 1094 1 k.c.);
 • prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 1094 1 k.c.);
 • prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 1 i § 11 k.c.);
 • prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 11 k.c.).

Ponadto nowelizując art. 1094 kodeksu cywilnego ustawodawca rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące dopuszczalności ustanawiania prokury, w ramach której dla skuteczności działań prokurenta wymagane było jego współdziałanie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki. Dotychczas kwestia ta była sporna i spotykane były odmienne stanowiska. Początkowo prokurę łączną niewłaściwą zaaprobował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CZP 6/01. Później stanowisko Sądu Najwyższego uległo diametralnej zmianie i w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. III CZP 34/14) Sąd Najwyższy stwierdził wyraźnie, że „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu„. Nowelizacja wprowadza więc pożądaną pewność w tym zakresie, nie zmieniając jednocześnie dotychczasowych zasad reprezentacji spółek prawa handlowego przy współudziale prokurentów. Tak więc w dalszym ciągu dopuszczalne jest uregulowanie zasad reprezentacji w ten sposób, że do działania w imieniu spółki uprawniony będzie członek zarządu (wspólnik) współdziałający z innym członkiem zarządu (wspólnikiem) lub prokurentem.

 

| Spółka z o.o.

Oświadczenie członka zarządu spółki z o.o. o rezygnacji z pełnionej funkcji.

Rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest kwestią, która w zasadzie nie budzi większych wątpliwości. Art. 202 § 4 k.s.h. stanowi, że mandat członka zarządu wygasa między innymi wskutek rezygnacji. Rezygnacja z funkcji w zarządzie jest jednostronnym oświadczeniem woli, do którego zastosowanie ma art. 61 § 1 k.c. Wspomniany przepis stanowi, że „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią„. Zatem mandat członka zarządu wygasa, gdy oświadczenie członka zarządu sp. z o.o. o rezygnacji z pełnionej funkcji doszło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Z powyższego wyłania się zasadnicza kwestia, a mianowicie komu rezygnujący członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji.

Do tej pory stanowisko w tej kwestii było niejednoznaczne. Dość powszechnie przyjmowano, że oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wchodzi w zakres szeroko rozumianych stosunków umownych pomiędzy tym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką. Z tego względu odwoływano się do treści art. 210 § 1 k.s.h. i przyjmowano, że oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji członek zarządu powinien złożyć radzie nadzorczej spółki lub pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników. Poparcie dla powyższej koncepcji możemy odnaleźć w licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego i stanowisku części komentatorów. Koncepcja ta posiada jednak jedną zasadniczą wadę. Nie rozstrzyga sytuacji, w których spółka nie posiada ani rady nadzorczej ani pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Tę lukę wypełniano przyjmując, że wówczas oświadczenie o rezygnacji należy złożyć wspólnikom spółki (zgromadzeniu wspólników).

Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiane zostały uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku. W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH„. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zgodnie ze wspomnianym art. 205 § 2 k.s.h. „oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta„. Zatem obecnie nie powinno ulegać wątpliwości, że oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu należy składać zarządowi spółki. W sytuacji, w której rezygnację składa jeden z kilku członków zarządu oświadczenie o rezygnacji składane jest któremukolwiek z pozostałych członków zarządu (np. poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres spółki lub adres siedziby zarządu spółki, choć forma jest dowolna). Wywołuje ono skutek z chwilą, gdy którykolwiek z pozostałych członków zarządu lub prokurent, jeśli jest ustanowiony, mógł zapoznać się z treścią oświadczenia o rezygnacji w zwykłym toku czynności.

We wskazanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy przesądził również, że dopuszczalne jest złożenie rezygnacji przez jedynego członka zarządu (dotyczy to sytuacji,  gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego) a także dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji jednocześnie przez wszystkich członków zarządu wieloosobowego. We obu tych przypadkach zarząd spółki nadal jest organem, który przyjmuje oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji odbierane wówczas jest w imieniu spółki przez tego samego członka zarządu. Sąd Najwyższy dopuścił jeszcze dwie inne możliwości. Po pierwsze dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji prokurentowi spółki. Po drugie dopuszczalne jest ustanowienie przez zarząd (przez zarząd a nie zgromadzenie wspólników!) pełnomocnika w celu złożenia na jego ręce oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenia o rezygnacji powinno zostać złożone spółce na jej adres (ewentualnie na adres zarządu lub inny ustanowiony adres do doręczeń) i jest skuteczne z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.

Sąd Najwyższy przewidział jeden wyjątek od wskazanej wyżej zasady. Dotyczy on jednoosobowej spółki z o.o., w której jedyny wspólnik był zarazem jedynym członkiem zarządu. W takiej sytuacji oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji należy złożyć w formie aktu notarialnego. Notariusz o dokonaniu tej czynności zawiadamia następnie sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego.

Nie jest możliwe złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki pod warunkiem. Dopuszczalne jest natomiast zastrzeżenie w tym oświadczeniu, że jego skutek nastąpi w określonym, późniejszym terminie.

 

| Spółki osobowe

Jak założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową

W jednym z wcześniejszych wpisów wskazałem jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz powiem jak założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową. Zastrzegam, że niniejszy wpis dotyczy najprostszej, standardowej konstrukcji spółki z o.o. spółki komandytowej. W zależności od ostatecznego kształtu umowy spółki z o.o. i umowy spółki komandytowej, rodzaj potrzebnych dokumentów jak i wykorzystywanych formularzy może być inny.

Pierwszym krokiem będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym jak to zrobić i na co zwrócić uwagę przeczytasz w tym miejscu. Jeśli spółka z o.o. będzie miała otrzymywać wynagrodzenie z tytułu reprezentowania spółki komandytowej to należy to uwzględnić w zapisach umowy spółki komandytowej oraz w zapisach umowy spółki z o.o. Co do zasady bowiem wspólnik spółki osobowej nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Uczestniczy on w zysku spółki.

Następnym krokiem jest zawarcie umowy spółki komandytowej przez komplementariusza (tj. spółkę z o.o.) i pozostałych wspólników. Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli członek zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem ma być jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej (komandytariuszem) to stosownie do treści art. 210 k.s.h.  spółka z o.o. powinna być  przy zawieraniu tej umowy reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników spółki.

Poza umową spółki do wniosku o wpis spółki do rejestru należy dołączyć jeszcze:

 • wykaz wspólników  (komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń),
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ( pełnomocnictwo będzie wymagane o ile wniosek składać będzie profesjonalny pełnomocnik)
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o rejestrację i opłaty za zgłoszenie w MSiG.

W tym miejscu niektórym może nasunąć się pytanie czy we wskazanym wyżej zestawieniu dokumentów nie zabrakło oświadczenia zawierającego zgodę komplementariusza na powołanie, o którym stanowi art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W mojej ocenie nie zabrakło z prostej przyczyny. O ile możliwa jest sytuacja, w której osoby mające być członkami zarządu sp. z o.o. nie są stronami umowy spółki z o.o. (po prostu nie są jednocześnie wspólnikami spółki), o tyle komplementariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej i zarazem stroną umowy spółki komandytowej. Zawierając umowę spółki komandytowej wyraża w sposób jednoznaczny swą wolę bycia nie tylko wspólnikiem tej spółki ale i komplementariuszem. Z tego względu kolejne oświadczenie poza tym, które składa on przecież przed notariuszem zawierając umowę spółki, nie jest konieczne. Ja nie dołączałem nigdy takiego oświadczenia i nie miałem żadnych problemów z rejestracją spółki z o.o. spółki komandytowej. Natomiast nie można wykluczyć, że jakiś referendarz jednak zażyczy sobie takiego dokumentu. Choć osobiście uważam, że nie miałby ku temu podstaw.

Dołączenie do wniosku o wpis spółki do rejestru wzoru podpisu osób upoważnionych do reprezentowania spółki nie jest już wymagane. Art. 19a ust. 1 ustawy o KRS nakładający taki obowiązek został uchylony z dniem 15 stycznia 2015 roku.

Mając wymagane dokumenty należy wypełnić jeszcze odpowiednie formularze. Wniosek o rejestrację spółki komandytowej składamy na formularzu KRS – W1. Oprócz wskazanych wyżej dokumentów do wniosku dołączamy formularz KRS – WC, który dotyczy wspólników spółki komandytowej, formularz KRS – WK dotyczący wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki komandytowej oraz formularz KRS – WM, w którym należy wskazać przedmiot działalności spółki. Jeśli w spółce ma być ustanowiony prokurent to należy również dołączyć formularz KRS – WL. Komplet formularzy i dokumentów składamy w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki.